SÚŤAŽ

perla_soutěž banner SK2

Podrobné pravidlá súťaže
"Súťaž s Pearl of Health"
(Ďalej len "súťaž")

Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Pearl of Health SE, IČO: 06642292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel H, vložka číslo 2057, so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč (ďalej len "usporiadateľ").

Obdobie konania súťaže
Súťaž prebieha od 7.7.2020 do 31.8.2020 (ďalej len "obdobie konania súťaže")

Účasť v súťaži
a) Účastníkom súťaže môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov (osoba mladšia ako 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu) s trvalým pobytom na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
b) Do súťaže sa účastník zapojí tým, že nakúpi akékoľvek produkty na internetových obchodoch www.perlazdravi.cz, www.amantepromuze.cz, www.amante.cz, www.perlazdravia.sk, www.amantepremuzov.sk, riadne je uhradí, prevezme ich a uschová si unikátny kód pre identifikáciu výhercu priložený v zásielke.
c) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže a ďalej osoby týmto osobách blízke v zmysle § 22 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v súťaži, stráca nárok na výhru.
d) U neprevzatých alebo neuhradených zásielok nebude možné vykonať identifikáciu, pretože unikátny kód je vnútri zásielky.
e) Každý účastník sa do súťaže môže zapojiť opakovane, zakaždým však s novým nákupom, kedy získa ďalšie unikátny kód na identifikáciu. Vyhrať môže iba raz v období konania súťaže.

Výhry
1. výhra: 50.000 Kč alebo 2.000 €
2. výhra: 30.000 Kč alebo 1.200 €
3. výhra: 20.000 Kč alebo 800 €
4. výhra: Produkty VITO LIFE * podľa vlastného výberu v hodnote 5.000 Kč alebo 200 € **
5. výhra: Produkty VITO LIFE * podľa vlastného výberu v hodnote 4.000 Kč alebo 160 € **
6. výhra: Produkty VITO LIFE * podľa vlastného výberu v hodnote 3.000 Kč alebo 120 € **

* Nevzťahuje sa na produkty v akcii 2+1 a produkty vo výpredaji
** Je možné uplatniť na www.perlazdravi.cz a www.perlazdravia.sk

Výber výhercov
a) Výhercovia jednotlivých cien budú vylosovaný náhodným výberom po konci obdobia konania súťaže generálnym riaditeľom spoločnosti Pearl of Health SE, losovaním uskutočneným dňa 8.9.2020 15.9.2020 v čase medzi 16:00-20:00.
b) Vylosovaný výherca, ktorý do dátumu zlosovania neprevzal či neuhradil objednané produkty, alebo sa nemôže preukázať identifikačným kódom, bude zo súťaže vyradený a bude nasledovať ďalšie losovanie výhercu.
c) Vylosovaný výherca, ktorý nezdvihne 3x telefón do 15-tich minút po vylosovaní dňa 8.9.2020 15.9.2020 v čase medzi 16:00-20:00, alebo sa po telefóne nepreukáže identifikačným kódom bude zo súťaže vyradený a bude nasledovať ďalšie losovanie výhercu.


Predania výhry
a) Výhry budú odovzdané výhercom po predchádzajúcej telefonickej (prípadne emailovej) dohovore s usporiadateľom a to do 15.9.2020.
b) 1., 2. a 3. výhra bude zaslaná na bankové účty výhercov.
c) 4., 5. a 6. výhra v podobe kupónov bude zaslaná emailom na adresy výhercov.
d) Výherca je povinný predložiť doklad o zaplatení nákupu a unikátny identifikačný kód, ktorý dostal v zásielke s objednanými produktmi.


Osobné údaje
a) Účastník súťaže svojou objednávkou produktov vyjadruje súhlas so znením podrobných pravidiel súťaže, berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že svoje poskytnuté osobné údaje v rámci súťaže usporiadateľ bude zhromažďovať a spracovávať vo svojej marketingovej databáze za účelom kontaktu s účastníkom v prípade jeho výhry .
b) Výherca súťaže súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, prípadne fotografie môžu byť vo vzťahu k tejto súťaži zverejnené na internetových stránkach www.perlazdravi.cz, www.amantepromuze.cz, www.amante.cz, www.perlazdravia.sk, www.amantepremuzov.sk, www.pearlofhealth.eu bez nároku na finančnú náhradu.
c) Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytnutie informácií je dobrovoľné.


Ostatné podmienky súťaže
a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu zmeniť alebo upraviť podrobné pravidlá súťaže, skrátiť, odvolať alebo úplne prerušiť súťaž.
b) Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu škody alebo nákladov vynaložených v súťaži.
c) Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
d) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizovaní súťaže.

Z technických dôvodov prebehne losovanie výhercov dňa 15.9.2020 v čase medzi 16:00-20:00.

 

Po dnešnom losovanie máme víťaza súťaže, ktorá prebiehala 7.7.2020 - 31.8.2020.

1. výhru vyhráva Ivan F. (Lučenec SK)
2. výhru vyhráva Radim B. (Boskovice CZ)
3. výhru vyhráva Jitka K. (Příbram CZ)
4. výhru vyhráva Štefan U. (Snina SK)
5. výhru vyhráva Martin K. (Zeleneč CZ)
6. výhru vyhráva Vlasta P. (Chrudim CZ)

Všetkým výhercom gratulujeme!